Privacy Verklaring Fleetshield B.V.

Fleetshield B.V.  (hierna: Fleetshield) richt zich op het lamineren van verschillende soorten foliën, het verlijmen van folies en andere materialen en het verhandelen en de im- en export van voormelde producten en materialen, het projectmatig aanbrengen van folie ter bescherming van carrosserieën en alles wat daarmee samenhangt.

Fleetshield beschermt en respecteert uw privacy. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Fleethield. Hier dient zorgvuldig mee omgegaan te worden, daarom is in deze privacyverklaring uiteengezet hoe Fleetshield met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft. Aangezien Fleetshield ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Fleetshield verzamelt en voor welke doeleinden. Ook wijst Fleetshield u met deze Privacy Verklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens

Fleetshield B.V.  
Laanakkerweg 12
4131 PA Vianen

Telefoon: 0347-366766
E-mail: info@fleetshield.nl

Website van Fleetshield: www.fleetshield.nl

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via  e-mail: info@fleetshield.nl  

 1. Soorten gegevens die worden verzameld

Fleetshield verwerkt persoonsgegevens als zij werknemers te werk stelt op de verschillende opdrachten en haar diensten aanbiedt.

 1. Websitebezoek/het verbeteren van de website

Fleetshield maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics GA4. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Pagina’s die u bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

Deze website plaatst een (non tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij:

 • het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd
 • er geen gegevens met Google gedeeld worden
 • de optie “user ID’s bij trackingsoptie in Google Analytics” uitstaat
 • Fleetshield een verwerkingsovereenkomst met Google heeft afgesloten
 1. Inschrijving / sollicitatie

Als u zich inschrijft of solliciteert op een functie verzamelen wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding;
 • Diploma’s en certificaten;
 • Kopie paspoort/ID;
 • Burger service nummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Pasfoto;
 • Beschikbaarheidsgegevens;
 1. Nieuwsbrief

Fleetshield verwerkt persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegt Fleetshield alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

Fleetshield verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Fleetshield en de markt waarin zij opereert.

D. Overige gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven (toestemming)
 • Verstrekken van informatie over onze producten en diensten (uitvoering overeenkomst)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uitvoering overeenkomst)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (uitvoering overeenkomst)
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (uitvoering overeenkomst)
 • De inhoud en de lay-out van de pagina’s te individualiseren per bezoeker (uitvoering overeenkomst)
 • Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (wettelijke verplichting)

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Ook kunnen wij uw gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor onszelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Wij zullen in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Als Fleetshield voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Fleetshield contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Fleetshield verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Fleetshield verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Fleetshield ter beschikking stellen.

Fleetshield heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fleetshield.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

 1. Doel en grondslag

Via de diensten van Fleetshield worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Fleetshield gebruikt de gegevens o.a. voor:

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten koopt/afneemt;
 • de opdracht uitvoeren;
 • inschrijvingen op onze nieuwsbrieven;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opnemen via telefoon of e-mail;
 • zakelijke evenementen.

Fleetshield verwerkt uw gegevens voornamelijk omdat:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Fleetshield de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Fleetshield of een derde hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Fleetshield zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang.
 • Op basis van uw toestemming. Als Fleetshield persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 1. Bewaartermijnen

Fleetshield bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Voor overige gegevens hanteert Fleetshield een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging, tenzij dat niet nodig is. Als er geen doel meer is om de gegevens te bewaren verwijdert Fleetshield de gegevens eerder dan 5 jaar. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Fleetshield de gegevens langer.

Fleetshield bewaart de gegevens van sollicitanten. Indien u geen toestemming hebt gegeven om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Fleetshield de gegeven vier weken na de sollicitatie. Als u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Fleetshield de gegevens tot een jaar na de sollicitatie. Wij kunnen uw gegevens delen met bedrijven die u mogelijk willen inlenen of een arbeidsovereenkomst met u willen aangaan.

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Fleetshield gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Fleetshield maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Fleetshield vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Fleetshield zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Fleetshield daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Fleetshield respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fleetshield doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Fleetshield beveiligt haar gegevens onder andere door updates, virusscanners en overige beveiligingsmaatregelen. Als Fleetshield (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Fleetshield deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 1. Rechten voor u als betrokkene

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op informatie;
 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fleetshield en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@fleetshield.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Fleetshield probeert binnen een termijn van 6 weken te reageren.

 1. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u de cookies eenvoudig verwijderen middels onderstaande knop of via uw browser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Als u cookies uitschakelt kunt u bepaalde functies van onze site niet meer gebruiken en werkt de website mogelijk minder goed.

 1. Wijzigingen

Fleetshield behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Datum: 24 oktober 2023

Home Privacy