Algemene Voorwaarden Fleetshield B.V.

Artikel 1 Algemeen

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fleetshield: Fleetshield B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Vianen aan de Laanakkerweg 12 (KVK-nummer: 30039352). De werkzaamheden van Fleetshield bestaan uit het lamineren van verschillende soorten foliën, het verlijmen van folies en andere materialen en het verhandelen en de in- en export van voormelde producten en materialen en het projectmatig aanbrengen van folie ter bescherming van carrosserieën (bijv. bescherming tegen graffiti op trein, tram, metro) en adviesdiensten welke samenhangen met voornoemde werkzaamheden.
 • Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die met Fleetshield een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten.
 • ALV: de laatste versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, waaronder tevens communicatie per e-mail wordt verstaan.
 • Overeenkomst: de afspraken tussen Fleetshield en Opdrachtgever, betreffende het door Opdrachtgever aankopen van zaken dan wel het afnemen van diensten van Fleetshield, alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen.
 • Klachten: alle klachten van de Opdrachtgever over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen en/of het werk.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Fleetshield en Opdrachtgever (inzake onder andere maar niet gelimiteerd tot: koop en verkoop, ontwerpen, adviezen, tekeningen, beschrijvingen en alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord die met het voornoemde verband houden).
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Fleetshield voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/ of een andere partij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleg voeren ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen. Hierbij worden voor zover mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Bij eventuele strijdigheid tussen de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de offertes, aanbiedingen en/of de gesloten overeenkomsten, prevaleren de bepalingen uit de offerte, aanbieding en/of Overeenkomst.
 6. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Fleetshield en Opdrachtgever. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Fleetshield en Opdrachtgever.
 7. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Fleetshield is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 9. In geval van levering aan een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat door het accepteren van de offerte, het plaatsen van een bestelling en/of het geven van opdrachten, de Opdrachtgever afstand doet van zijn algemene voorwaarden en de onderhavige ALV aanvaardt.
 10. Deze ALV prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Dit is ook het geval indien de eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever een soortgelijke preventie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de onderhavige ALV van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
 2. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, prijsopgaves en soortgelijke mededelingen gedaan door Fleetshield zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
 3. Het uitbrengen van een, eventueel met “offerte” aangeduide, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Fleetshield niet tot het sluiten van enige Overeenkomst.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, begrotingen, voorcalculaties en berekeningen, die door Fleetshield of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Fleetshield. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of worden getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Fleetshield gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Fleetshield gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen.
 6. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, prijsopgaves en soortgelijke mededelingen zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na dagtekening. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft Fleetshield het recht dit aanbod in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in welk geval geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 7. Indien offertes van Fleetshield (mede) zijn gebaseerd op gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, staat de Opdrachtgever er voor in dat daarbij naar beste weten en vermogen alle van belang zijnde gegevens aan Fleetshield zijn verstrekt.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Fleetshield kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Na het verstrekken van een opdracht/order aan Fleetshield is er eerst sprake van een rechtsgeldige Overeenkomst tussen Fleetshield en Opdrachtgever vanaf het moment dat de opdracht/order door Fleetshield schriftelijk is bevestigd.
 2. De Overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Fleetshield blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.
 3. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte en eventueel in de Overeenkomst.
 4. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Fleetshield tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 5. Eventueel gemaakte (nadere) afspraken en/of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen met ondergeschikten van Fleetshield binden Fleetshield niet dan nadat en voor zover zij door Fleetshield schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever.
 6. Al hetgeen door Fleetshield in overleg met de Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden/diensten wordt geleverd/verricht, wordt als meerwerk beschouwd.

Artikel 5 Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschieden alle opgaven van Fleetshield onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, invoerrechten, heffingen en rechten die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
 3. Door een wijziging in de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven prijs of termijn van uitvoering wijzigen, wat door de Opdrachtgever als mogelijkheid wordt aanvaard. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in overleg treden en tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Overleg is niet vereist en de Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met een wijziging van de Overeenkomst voor zover van het in de Overeenkomst vermelde aantal maximum 10% wordt afgeweken.
 4. De Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. De tot dan toe gemaakte kosten dient Opdrachtgever te voldoen. Het bedrag dat de Opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Fleetshield opgegeven of met Fleetshield overeengekomen prijzen exclusief verzendkosten, exclusief verpakking, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten (zoals reis, verblijfkosten).
 6. Door Fleetshield opgegeven of met Fleetshield overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de offerte of aanvaarding van een opdracht door Fleetshield is gerechtigd de verkoopprijs nadien te verhogen en aan de Opdrachtgever door te berekenen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de productiekosten, materiaalkosten, prijs van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen, veranderingen in de wisselkoers, verzekeringspremies, inkoopprijzen, arbeidskosten, valutaschommelingen, of een stijging van andere kostprijs bepalende factoren. Indien Fleetshield de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever welke een consument is, bevoegd om in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
 7. Door Fleetshield verricht meerwerk zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, afzonderlijk van de prijs die Fleetshield en opdrachtgever voor de opdracht zijn overeengekomen. De kosten van meerwerk worden berekend op dezelfde wijze als de voor de overeengekomen werkzaamheden/diensten vastgestelde prijs.
 8. Indien Fleetshield met de Opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is Fleetshield gerechtigd dit uurtarief jaarlijks te verhogen conform de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Opdrachtgever vereist.
 9. Indien en voor zover Fleetshield tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar (onvoorzienbare) kostenverhogende factoren zal zij na waarschuwing van de Opdrachtgever gerechtigd zijn om zulks aan de Opdrachtgever door te rekenen.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Fleetshield aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk anders door Fleetshield is aangegeven.
 2. Ingeval van niet (tijdige) betaling door de Opdrachtgever, treedt de Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim. Opdrachtgever is dan direct de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Tenzij schriftelijk in de Overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsverplichting: 50% van de prijs wordt gefactureerd direct na het sluiten van de Overeenkomst, een tweede bedrag ter waarde van 30% van de prijs wordt gefactureerd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag van 20% van de prijs wordt gefactureerd na oplevering als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Fleetshield maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Betalingen aan Fleetshield strekken in de eerste plaats tot voldoening van reeds vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande factuur.
 6. Indien levering van zaken of werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever wordt uitgesteld, is Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen prijs per direct verschuldigd en is Fleetshield gerechtigd deze direct te factureren.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 8. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Fleetshield te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 9. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  • een betalingstermijn is overschreden door een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  • de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  • de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Fleetshield volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan Fleetshield ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Fleetshield ter beschikking zijn gesteld, heeft Fleetshield het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Fleetshield zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander conform de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende stand der techniek en wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Fleetshield bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Fleetshield gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 3. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks een Overeenkomst aangaat met deze derde is Fleetshield niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.
 4. Indien Fleetshield op verzoek van de Opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de Opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de Opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabricaten.
 5. De Opdrachtgever is jegens Fleetshield verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle door of vanwege Fleetshield gegeven aanwijzingen, voorzieningen en/of gestelde voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst door Fleetshield. Met name is Opdrachtgever gehouden het door Fleetshield te behandelen object ter beschikking te stellen in de staat zoals dat door of namens Fleetshield voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk is aangegeven in het voorschouwing rapport.
 6. Opdrachtgever is verplicht Fleetshield te informeren over het te behandelen object, zodat Fleetshield de risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de Overeenkomst kan incalculeren. Bij niet-naleving van deze verplichting is Opdrachtgever verplicht de schade die Fleetshield hierdoor lijdt te vergoeden en tevens verplicht Fleetshield te vrijwaren in het geval Fleetshield wordt aangesproken door derden.
 7. De Opdrachtgever zorgt er voor eigen rekening en risico voor dat:
  • het personeel van Fleetshield, zodra dit op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende normale werkuren, en op verzoek van Fleetshield ook buiten de normale werkuren; en
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgs- maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen worden genomen en gehandhaafd ten einde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 8. Indien door Fleetshield of een door haar ingeschakelde derde in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen andere locatie, draagt Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zorg voor het kosteloos ter beschikking stellen van de door Fleetshield in redelijkheid gewenste faciliteiten voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 9 Termijn van uitvoering

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, zelfs niet als Fleetshield deze als bindend heeft ervaren. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Fleetshield schriftelijk in gebreke te stellen. Fleetshield dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een termijn van minimaal 6 weken wordt als redelijke termijn gezien.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld. Voor het overige gaat de termijn in op de dag van ontvangst door Fleetshield van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan door de Opdrachtgever.

Artikel 10 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal Fleetshield de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fleetshield de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Fleetshield daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vaste bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 11 Contractduur

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel voor de duur van het in de Overeenkomst omschreven project / de in de Overeenkomst omschreven opdracht.
 2. De Overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan en niet door afronding van de opdracht / het project eindigt, kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd.
 3. Fleetshield is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  • Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden;
  • Na het sluiten van de Overeenkomst Fleetshield ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Fleetshield kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 4. Voort is Fleetshield bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Fleetshield kan worden gevergd.
 5. Indien de opdracht aan Fleetshield is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij zijn/haar overlijden worden voltooid door een andere aan Fleetshield verbonden dan wel, indien op dat tijdstip binnen Fleetshield geen geschikte persoon beschikbaar is, door een derde na overleg met de Opdrachtgever.
 6. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt Fleetshield daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld, indien de betaling wordt voldaan. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Fleetshield is gerechtigd om de nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 7. Indien Fleetshield tot opschorting of ontbinding overgaat, is Fleetshield op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op de grond dat Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tekort is geschoten, vergoedt Opdrachtgever alle kosten en schade, direct of indirect, die Fleetshield dientengevolge heeft geleden.
 9. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op andere gronden dan dat Opdrachtgever in de nakoming tekort is geschoten, dient Opdrachtgever Fleetshield een redelijke vergoeding te betalen voor geleden verlies of gederfde winst aan de zijde van Fleetshield.
 10. Een rechtsvordering tegen Fleetshield tot afgifte van de stukken welke Fleetshield ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de opdracht.

Artikel 12 Meer en minder werk

 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats in geval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering.
 2. In geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Fleetshield een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Fleetshield en van de Opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door Fleetshield door de uitvoering van de opdracht met de door opdrachtgever verstrekte gegevens waaronder tekeningen, ontwerpen, modellen, schetsen en afbeeldingen bij de uitvoering van de opdracht, geen inbreuk wordt gemaakt op enig wettelijk voorschrift of beschermde rechten van derden, waaronder met name begrepen auteursrechten en/of (andere) rechten van intellectuele en industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Fleetshield zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken, werkwijzen of processen worden geacht geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Fleetshield tot stand te zijn gekomen. Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op of in verband met zaken, werkwijzen of processen die al dan niet specifiek voor de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever zijn ontwikkeld, ontworpen en/of vervaardigd, en alle daartoe door Fleetshield vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, hand- boeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en gegevens- dragers, komen uitsluitend toe aan Fleetshield.
 3. Opdrachtgever is verplicht zo nodig op eerste verzoek van Fleetshield medewerking te verlenen aan de overdracht aan Fleetshield van de in lid 2 genoemde rechten. Na afloop van de opdracht zal opdrachtgever alle in lid 2 genoemde gegevens en zaken afgeven aan Fleetshield.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht dan wel de voorafgaande offerte door Fleetshield tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, plannen, ontwerpschetsen, teksten, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden en de hierop betrekking hebbende technische informatie en ‘’know-how’’, eigendom van Fleetshield, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever mag voornoemde niet geheel of gedeeltelijk kopiëren en niet aan derden tonen, aan derden ter hand stellen of op andere wijze bekendgemaakt, noch door de Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor deze aan de Opdrachtgever zijn verstrekt.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de Fleetshield gebezigde fabricage- of constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, behoudens voor zover strikt noodzakelijk voor het betreffende werk.

Artikel 14 Levering, keuring en acceptatie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de door Fleetshield verrichte werkzaamheden en/of diensten ter plaatse waar Fleetshield de werkzaamheden en/of diensten hoofdzakelijk heeft verricht.
 2. Wanneer keuring door Opdrachtgever is overeengekomen gelden de door Fleetshield te verrichten werkzaamheden en/of diensten als geleverd indien door Fleetshield is aangegeven dat de Overeenkomst is uitgevoerd en keuring kan plaatsvinden. Indien geen keuring is overeengekomen is sprake van oplevering wanneer Fleetshield aan Opdrachtgever heeft bericht dat zij gereed is met de uitvoering van de werkzaamheden. Indien uitsluitend het leveren van zaken is overeengekomen gelden de zaken, tenzij anders is overeengekomen, als afgeleverd nadat deze door Fleetshield af bedrijf of af magazijn ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien vervoer van af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeen- gekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het risico van het vervoer.
 4. De Opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering als hiervoor bedoeld, grondig na te gaan of de prestatie van Fleetshield deugdelijk en overeenkomstig de Overeenkomst is uitgevoerd.
 5. Indien een keuring is overeengekomen, zullen Fleetshield en Opdrachtgever gezamenlijk de door Fleetshield verrichte werkzaamheden en of geleverde zaken inspecteren. Van deze inspectie zal een rapport worden opgemaakt waarin eventuele, bij de inspectie gebleken, klachten en/of tekortkomingen worden genoteerd. Door Fleetshield zal op deze rapportage worden aangegeven welke klachten en/of tekortkomingen door haar worden geaccepteerd en in het kader van de nakoming van de overeenkomst zullen worden verholpen en/of hersteld. Partijen komen hierbij een termijn overeen waarbinnen Fleetshield alsnog aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst zal moeten hebben voldaan. Deze termijn is nimmer een fatale termijn.
 6. Indien door partijen een keuring is overeengekomen gelden de door Fleetshield verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, met uitzondering van de in het inspectierapport aangetekende en door Fleetshield geaccepteerde klachten en/of tekortkomingen, na inspectie als door Opdrachtgever geaccepteerd.
 7. De door Fleetshield verholpen en/of herstelde klachten en/of gebreken zullen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel worden geïnspecteerd en geaccepteerd.
 8. Indien geen keuring is overeengekomen gelden de geleverde werkzaamheden, diensten en/of zaken als door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd indien en voor zover niet tijdig na aflevering door de opdrachtgever schriftelijk is gereclameerd overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 9. De prestatie van Fleetshield geldt tussen partijen in ieder geval als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en door opdrachtgever geaccepteerd, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 10. Na aflevering zijn de door Fleetshield geleverde zaken behoudens het in deze Algemene Voorwaarde bepaalde voor risico van opdrachtgever.
 11. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de te leveren goederen gaat over op de Opdrachtgever, zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd, ook indien Fleetshield de te leveren goederen met eigen transportmiddelen vervoert.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Fleetshield behoudt zich het eigendomsrecht voor tot het moment waarop Opdrachtgever aan zijn volledige betalingsverplichting jegens Fleetshield heeft voldaan, voortvloeiende uit deze voorwaarden of de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor Fleetshield te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van Fleetshield op te slaan, dan wel te bewaren. Opdrachtgever zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever vereist, dat zaken worden overgedragen.
 2. Indien Opdrachtgever op de uiterste dag van betaling niet aan zijn betalingsverplichting jegens Fleetshield heeft voldaan of Opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, voor zover geen uiterste datum voor betaling van kracht is, is Fleetshield gerechtigd alle zaken, waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen van Opdrachtgever. Opdrachtgever machtigt Fleetshield op voorhand om alle betreffende zaken op Opdrachtgevers kosten te doen retourneren. Opdrachtgever geeft Fleetshield of diens aangewezen vertegenwoordiger tevens op voorhand toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats etc. te betreden voor de uitoefening van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16 In gebreke blijven van de Opdrachtgever

 1. Fleetshield is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.
 2. Indien de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Fleetshield gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de Opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits Fleetshield de Opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van op vergoeding van schade, kosten en rente.
 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Fleetshield gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
 4. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is Fleetshield gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

Artikel 17 Annulering

 1. Als een Opdrachtgever, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt de volledige orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door Fleetshield aangeschafte goederen is Opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Fleetshield te voldoen.

Artikel 18 Vooruitbetaling zekerheidstelling

Fleetshield is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op Fleetshield rustende plicht uit de Overeenkomst, onverminderd het recht van Fleetshield op vergoeding van schade, kosten en interesten door Opdrachtgever.

Artikel 19 Geheimhouding en privacy

 1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.
 2. Fleetshield heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen Fleetshield en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten.
 3. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
 4. Fleetshield is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 20 Onderzoek en reclames

 1. Indien geen keuring is overeengekomen, dienen klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag binnen 7 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Fleetshield te worden kenbaar gemaakt, zulks op straffe van verval van het recht om te reclameren en alle overige rechten van opdrachtgever. Een eventuele melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Fleetshield in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Fleetshield in de gelegenheid te stellen een gebrek of klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.
 4. Indien een keuring na levering / oplevering is overeengekomen en bij deze keuring / oplevering zijn gebreken en/of tekortkomingen aan het licht gekomen, dan heeft Fleetshield de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat is afgekeurd, en/of de vervanging van de geleverde zaken dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan. Fleetshield is nimmer schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever. Eventueel nadien ontstane gebreken en/of tekortkomingen komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op reclame, en vormen evenmin reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de (gebruiks-)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 7. Een verschil van 10% of minder in de geleverde hoeveelheid ten opzichte van de overeen- gekomen door Fleetshield te leveren hoeveelheid, en indien geen totale hoeveelheid is overeengekomen, ten opzichte van de ten behoeve van de Overeenkomst benodigde hoeveelheid, is niet te beschouwen als een afwijking van de afgeleverde hoeveelheid en wordt als een afwijking van geringe betekenis beschouwd.
 8. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij door Fleetshield geleverd zijn. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat aan het door Fleetshield geleverde veranderingen zijn aangebracht, behoudens in het geval dat dit met schriftelijke toestemming van Fleetshield is gebeurd.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

 1. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever Fleetshield onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Fleetshield voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Fleetshield voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Fleetshield onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Fleetshield.
 2. Fleetshield is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief: bedrijfsschade, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid voor directe schade van Fleetshield wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Fleetshield onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en Fleetshield ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fleetshield in staat is adequaat te reageren.
 4. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Fleetshield die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Fleetshield in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van Fleetshield. In het geval de verzekering niets uitkeert, maar de aansprakelijkheid van Fleetshield wel vast is komen te staan, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Indien Fleetshield tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers (deel)werkzaamheden.
 6. Fleetshield is niet aansprakelijk voor schade aan goederen van derden die Fleetshield ter bewerking of bewaring heeft.
 7. Fleetshield heeft jegens de Opdrachtgever recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering door de afnemer van de afname, waaronder (maar niet beperkt tot) het recht de opslag van de te leveren zaken in rekening te brengen, gebaseerd op de gebruikte opslagruimte (in vierkante meters) op basis van een vierkante meter prijs van € 50,00 per maand.
 8. Schadeclaims dienen binnen 50 dagen na het ontstaan hiervan, of na het moment dat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt dan wel deze in redelijkheid had kunnen ontdekken, aan Fleetshield schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door Fleetshield.
 9. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 10. Fleetshield is nimmer aansprakelijk voor de voor Opdrachtgever uit enige overschrijding van de data voortvloeiende schadelijke gevolgen.
 11. De beperking van aansprakelijkheid heeft geen toepassing indien sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 12. De in deze algemene voorwaarden opgenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden onverminderd wanneer de schade is te wijten aan ondergeschikten en/of niet ondergeschikten van wie Fleetshield zich bediend.
 13. Indien de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht tijdelijk onmogelijk is, is Fleetshield gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur dat de belemmering voortduurt. Fleetshield zal in overleg met de opdrachtgever een termijn afspreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien uitvoering van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Fleetshield gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.
 14. Fleetshield is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg is van ongeschiktheid van die zaken voor de door Fleetshield in opdracht van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, wanneer die ongeschiktheid aan Fleetshield ten tijde van de voorschouw niet kon blijken en Opdrachtgever Fleetshield bij het aangaan van de Overeenkomst dan wel uiterlijk bij de voorschouw, geen opgave heeft gedaan van voor Fleetshield voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie met betrekking tot onder meer de eigenschappen en de aard van die zaken, de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlakte bewerkingen. In alle gevallen is schade aan glas door zogenaamde thermische breuk uitgesloten van aansprakelijk bij Fleetshield tenzij expliciet schriftelijk is overeengekomen middels voorschouw én in een glasexpertise rapport de toepassing door fabrikant van de glasfolie is goedgekeurd.

Artikel 22 Overmacht

 1. Fleetshield is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten haar wil, daaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, ongevallen, in beslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, oorlog, (de gevolgen van) pandemieën, import- en exportbeperkingen en maatregelen van overheidswege.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Fleetshield worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Fleetshield als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 23 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Fleetshield in verband met het verrichten van werkzaamheden door Fleetshield in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 24 Import en Export

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor alle benodigde import- en/of exportvergunningen en neemt alle relevante voorschriften voor import en export in acht, zodat Fleetshield de Overeenkomst kan en mag uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever wijst Fleetshield Schriftelijk op alle voor de levering relevante voorschriften die gelden op het gebied van de controle op import en/of export bestaande verboden of toelatingseisen.
 3. De Opdrachtgever garandeert hierbij alle relevante bepalingen inzake in- en uitvoercontrole in acht te nemen en na te leven en alle nodige in- of uitvoervergunningen te verkrijgen.
 4. Indien de levering onderhevig is aan een voorwaardelijke goedkeuring, verleent de Afnemer alle medewerking en stelt alles in het werk om de goedkeuring te verkrijgen. De Afnemer stuurt Fleetshield alle hiervoor benodigde informatie en documenten toe.
 5. Indien de Afnemer de eerdergenoemde bepalingen schendt en Fleetshield als gevolg hiervan aansprakelijk wordt gehouden door een derde, dan heeft Fleetshield het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Afnemer vergoedt aan Fleetshield de schade die Fleetshield lijdt als gevolg van de schending van de eerdergenoemde bepalingen en/of de ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Indien levering door Fleetshield na het sluiten van een Overeenkomst onmogelijk wordt een import- of exportbeperking (bijv. op grond van een embargo of een aanscherping van een embargo), dan heeft Fleetshield het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Fleetshield voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak dan wel de gevolgen aan andere dan Fleetshield toerekenbaar is.
 2. Indien Fleetshield uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Fleetshield zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreken blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fleetshield, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fleetshield en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 26 (druk-)proeven

 1. De Opdrachtgever is gehouden de door Fleetshield ter controle ter beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en zijn of haar oordeel aan Fleetshield binnen 14 dagen na ter beschikking stelling te doen toekomen.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Fleetshield de aan de proeven voorafgaande en daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de Overeenkomst heeft uitgevoerd.
 3. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
 4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn begrepen.

Artikel 27 Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
  • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen
  • die Fleetshield niet kunnen worden toegerekend en
  • die de kosten van het werk verhogen
 2. Kostenverhogende omstandigheden geven Fleetshield recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Indien Fleetshield van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

Artikel 28 Opschorting/ ontbinding/ opzegging

 1. Indien en zodra de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn dan wel te worden, is Fleetshield gerechtigd haar en/of de overeenkomst, zonder in gebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en is Opdrachtgever gehouden alle kosten, schade en interest te voldoen.
 2. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst met Fleetshield op grond van niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Fleetshield, of op grond van dwaling, door Opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Voor zover de tussen Opdrachtgever en Fleetshield gesloten overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst hebben beide partijen het recht deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 4. Indien Fleetshield tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beëindiging, heeft Fleetshield recht op vergoeding van alle geleden directe en indirecte schade.
 6. Annulering van een geplaatste order is niet mogelijk. In dat geval is Opdrachtgever gehouden de volledige factuur te voldoen alsmede alle reeds door Fleetshield gemaakte kosten.

Artikel 29 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en de Overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

Home Algemene voorwaarden